Μαζική κινητοποίηση για τη διάσωση του ΓΝ Πατησίων

Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων των γύρω περιοχών, δημοτικών παρατάξεων και όλων των πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ), πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 26ης Ματρίου, συγκέντρωση και κοινή πορεία για τη διάσωση του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων, μετά από κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου.

Μετά τους χαι­ρε­τι­σμούς εκ­προ­σώ­πων σω­μα­τεί­ων του χώρου της υγεί­ας, κομ­μά­των και ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς, δη­μο­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων (ανα­με­νό­με­νη η απου­σία εκ­προ­σώ­που του Κα­μί­νη) και συλ­λο­γι­κο­τή­των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, ακο­λού­θη­σε πο­ρεία που μέσω των οδών Χαλ­κί­δας-Αγ. Λαύ­ρας-Πα­τη­σί­ων, κα­τέ­λη­ξε στη Ν. Φι­λα­δέλ­φεια. «Ούτε στα Πα­τή­σια, ούτε που­θε­νά, τα νο­σο­κο­μεία θα μεί­νουν ανοι­χτά», «ο μόνος τρό­πος για να χουμε υγεία, είναι να ανα­τρέ­ψου­με αυτή τη συμ­μο­ρία», «δεν δί­νου­με δε­κά­ρα για τους δα­νει­στές, θέ­λου­με για­τρούς και νο­ση­λευ­τές», ήταν τα κυ­ριό­τε­ρα συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν.

Στο πλαί­σιο της διά­λυ­σης του ΕΣΥ και των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων, δε­κά­δες νο­σο­κο­μεία οδη­γού­νται σε κλεί­σι­μο εξαι­τί­ας της έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού, της μεί­ω­σης των κον­δυ­λί­ων και της συγ­χώ­νευ­σης-κα­τάρ­γη­σης τμη­μά­των και κλι­νι­κών. Μετά το γει­το­νι­κό 7ο Θε­ρα­πευ­τή­ριο του ΙΚΑ, το Υπουρ­γείο Υγεί­ας αφή­νει χωρίς για­τρούς και εφη­με­ρί­ες το Γε­νι­κό Νο­σο­κο­μείο Πα­τη­σί­ων, το οποίο είναι θέμα χρό­νου να «σκορ­πί­σει» στα τέσ­σε­ρα ση­μεία του ορί­ζο­ντα, με τη γνω­στή μέ­θο­δο της υπα­γω­γής τμη­μά­των και προ­σω­πι­κού στο Γ.Ν.Ν.Ι. Κων­στα­ντο­πού­λειο.

Πα­ρό­ντες στην κι­νη­το­ποί­η­ση και οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μαρία Μπό­λα­ρη (Α΄Αθη­νών) και Βα­σί­λης Κυ­ρια­κά­κης (Φθιώ­τι­δας), μαζί με δε­κά­δες μέλη των το­πι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και στε­λέ­χη της Νο­μαρ­χια­κής Επι­τρο­πής Υγεί­ας και του Τμή­μα­τος Υγεί­ας.

Στο χαι­ρε­τι­σμό της, η βου­λευ­τής Α΄ Αθή­νας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μαρία Μπό­λα­ρη, η οποία σή­με­ρα κα­τέ­θε­σε και επί­και­ρη ερώ­τη­ση για την δρα­μα­τι­κή υπο­βάθ­μι­ση του ΓΝ Πα­τη­σί­ων, προς τον Υπουρ­γό Υγεί­ας*, τό­νι­σε με­τα­ξύ άλλων:

«Όλοι μαζί ενω­μέ­νοι να δώ­σου­με τη μάχη για να μη κλεί­σει κα­νέ­να νο­σο­κο­μείο, ούτε στην πε­ριο­χή των Πα­τη­σί­ων, ούτε που­θε­νά αλλού. Με πρό­σχη­μα τις δήθεν σπα­τά­λες, σπα­τά­λες που έκα­ναν οι δικές τους κυ­βερ­νή­σεις για να ευ­νο­ούν τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες της υγεί­ας, η τρόι­κα εσω­τε­ρι­κού επι­χει­ρεί να κα­τε­δα­φί­σει το δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας. Στην πε­ρί­πτω­ση του ΓΝ Πα­τη­σί­ων, θέ­λουν το νο­σο­κο­μείο να έχει την τύχη του 7ου Θε­ρα­πευ­τη­ρί­ου, όπου έδι­ναν υπο­σχέ­σεις πως δεν κιν­δυ­νεύ­ει και σή­με­ρα όλα τα τμή­μα­τά του έχουν με­τα­φερ­θεί στο “Αγία Όλγα”.

Οι ει­σφο­ρές των ερ­γα­ζο­μέ­νων και οι φόροι τους είναι για να μπο­ρούν να έχουν αξιο­πρε­πή πε­ρί­θαλ­ψη. Σε αυ­τούς ανή­κουν τα νο­σο­κο­μεία. Στον κόσμο που δου­λεύ­ει και στη­ρί­ζει τις δη­μό­σιες δομές υγεί­ας. Ο αγώ­νας για να μην κλεί­σει το ΓΝ Πα­τη­σί­ων, αγώ­νας που απαι­τεί τον συ­ντο­νι­σμό όλων των κα­τοί­κων των γύρω πε­ριο­χών, όλων των σω­μα­τεί­ων στα νο­σο­κο­μεία, μπο­ρεί να είναι νι­κη­φό­ρος και να ανοί­ξει το δρόμο της διά­σω­σης των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων και της απο­τε­λε­σμα­τι­κής υπε­ρά­σπι­σης του κοι­νω­νι­κού αγα­θού της Υγεί­ας, από τη λαί­λα­πα των πο­λι­τι­κών της λι­τό­τη­τας».

Η δη­μιουρ­γία ενός με­τώ­που σω­τη­ρί­ας των δη­μό­σιων δομών Υγεί­ας, πρέ­πει να είναι προ­τε­ραιό­τη­τα για το κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά και όποιου-ας αγω­νί­ζε­ται για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών της λι­τό­τη­τας, του αυ­ταρ­χι­σμού και της κα­τάρ­ρευ­σης των δομών του κοι­νω­νι­κού κρά­τους. Όλοι μαζί να σώ­σου­με το ΓΝ Πα­τη­σί­ων, όλοι μαζί να μην επι­τρέ­ψου­με σε κα­νέ­ναν άνερ­γο, ανα­σφά­λι­στο και φτωχό να μεί­νει χωρίς ια­τρι­κή φρο­ντί­δα, ούτε στα Πα­τή­σια, ούτε που­θε­νά!

*Η επί­και­ρη ερώ­τη­ση της βου­λευ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μ. Μπό­λα­ρη, για το Γε­νι­κό Νο­σο­κο­μείο Πα­τη­σί­ων, εδώ:

http://​www.​syriza.​gr/​%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%C…​

ΠΗΓΗ: RPROJECT

P1000457 P1000438

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.